UTVECKLING AV EN KULTURARENA I VÅRDEN

Kultur som existentiellt stöd inom e-hälsa

Den här sidan har fungerat som en informations- och testplattform för utvecklingen av en digital kulturarena i vården. I början av 2017 lanseras e-tjänsten Kulturarenan, baserad på erfarenheter från projektet Kulturella rendezvous.

Dagens vård har allt att vinna på att erbjuda daglig tillgång till kultur för den som befinner sig i en vårdsituation på sjukhus, boende eller i det egna hemmet. Det är vars och ens rättighet att få ta del av kultur. Musik, dans, bild, teater och andra uttryck ger riktning och mening. Kulturen är ett hjälpmedel i existentiella frågor och en möjlighet till gemensamma upplevelser och kvalitet i stunder av oviss väntan.

Det blir ett sätt att fortsätta leva.

Våren 2016 genomfördes testsändningar på ett antal sjukhus och boenden i samarbete med några av Sveriges mest uppskattade kulturaktörer. Nu utvärderas projektet och e-tjänsten byggs klart. Den kommer att fungera som en fönster till kultur på skärm, en samlingsplats skapad ur ett vårdperspektiv. Här kommer även att finnas handledningsmaterial för vårdpersonal samt information om utbildningsdagar på temat.

Under tiden hittar du här direkt till de institutioner, scener och play-tjänster som bidrar med sitt fina digitalutbud.

Tjänsten kan nås genom smart-TV, dator, platta eller mobil. För bästa kvalitet krävs pålitlig internetanslutning.  

 

ETT SÄTT ATT FORTSÄTTA LEVA!

Ibland ändras livets förutsättningar och vi behöver vård. För några är det akut eller tillfälligt medan behoven för andra är långvariga, till och med livslånga. Ca 850 000 personer befinner sig årligen i slutenvård i Sverige. Därtill ca 390 000 på boenden eller i vård i hemmet. Lägg sedan till antal närstående och vårdpersonal som befinner sig i vården. Antal vårddygn är årligen runt 7 miljoner. 

 

Varför en digital arena för konst och kultur i vården?

Kultur har varit livsviktigt för människan i alla tider. Konstnärliga uttryck ger ytor för reflektion, sällskap, tröst eller förströelse, skänker mervärden och livskvalitet. I svåra stunder kan konsten hjälpa oss i existentiella frågor. Forskning visar att kulturdeltagande även kan påskynda tillfrisknande.

 

Insikten om kulturens värde är inte ny. Det är däremot tillgång till kultur i vården genom digital teknik. Dagens kulturarena är redan digital; den som är frisk kan ta del av all den mångfald som erbjuds via internet och från scenen, medan personer inom vården kan ha svårare att kontinuerligt söka de upplevelser man längtar efter. Förprojekteringen har visat att man i en utsatt situation inte orkar leta sig fram i bruset, och att både personal och närstående saknar en lättillgänglig ingång till ett kvalitativt utbud.

 

Framtidens vård har allt att vinna på att bli associerad med kulturella värden genom digital förmedling. Det rimmar väl med vårdens uppdrag om en helhetssyn; en närvaro av konst innebär ett viktigt existentiellt stöd och visar i handling en ambition att se hela människan genom hela livet.

Ska detta ersätta mänsklig kontakt och besök av artister i vården? Nej, tvärtom vill vi åt en ökad närvaro av ett kvalitativt utbud, samt uppmuntra till intresse och flera kulturbesök. Genom konstnärliga mötesplatser skapas miljöer där vi kan umgås med varandra kring gemensamma kulturupplevelser.

 

Vad är det som visas?

Kulturarenan blir en port in till kulturaktörernas egna play-kanaler på webben. Härigenom vill vi möjliggöra både avkoppling, stimulans och fina upplevelser vare sig man tar del ensam eller tillsammans med andra. Här förmedlas konserter, föreställningar, festivaler m.m. av högsta kvalitet. Utbudet styrs av vad som visas på de svenska scenerna, i konsthallar osv. och vad som spelas in. I testsändningarna har främst medverkat Studio Acusticum/DLA Play, Stockholms konserthus/Konserthuset Play, Göteborgs symfoniker/GSO Play, Dramaten/Dramaten Play, Musik i Syd/Musik i Syd Channel, Scenkonst Västernorrland samt Månteatern och Dansstationen genom Digiscen. Exempel på scener och festivaler som har deltagit med enstaka föreställningar är Dalhalla, Kulturhuset Stadsteatern, Umeå körfestival och Drottningholmsteatern. Ta del av mångfalden här.

 

Hur fungerar tjänsten?

Kulturarenan nås på valfri enhet - mobil, platta, dator, smart-TV - eller kopplas till TV och projektor för gemensamma visningar.

Tjänsten inkluderar

- en samlingsplats för kultur från våra svenska scener (on demand)
- ett tydligt vårdperspektiv för bra tillgänglighet
- god användarvänlighet - lätt att använda för både sjuka, personal och närstående på sjukhus, i omsorgen och i hemmet, samt lätt att hitta i utbudet utifrån stämningslägen och uttryck
- introduktions- och presentationsmaterial samt underlag för samtal och reflektion
- handledningsmaterial för användning av kultur på skärm i vården samt hur andra kultur i vården-aktiviteter kan samspela, t ex bokning av artister och andra kulturbesök
- regionala inspirations- och utbildningsdagar för att ta vara på och sprida regionalt utvecklade metoder och kunskap
- andra e-hjälpmedel för ökad närvaro av kultur i vårdmiljöerna

(Under testperioden har användare tagit del även via IPTV och har på så sätt fått kulturutbudet i en egen kanal på samtliga TV-apparater på sjukhuset eller boendet.)

 

 

 

Vem står bakom utvecklingen?

Utvecklingen har under perioden 2014-2016 drivits av Piteå kommun genom Studio Acusticum i Piteå i samarbete med Betaniastiftelsen och Norrbottens läns landsting samt med stöd från Kulturrådet. (Namnet DLA Care är endast en testplattform som kommer att upphöra. Namnet anspelar på Digital Live Arena - Studio Acusticums utvecklingsplattform för online-kultur, non-profit, som har stått som bas för testsändningar 2015-2016.)

 

Arbetet har föregåtts av flera års uppbyggnad av kultur online hos Studio Acusticum. Betaniastiftelsens insatser för ökad livskvalitet i vården utgör en central nerv i arbetet. Syftet är att nå en högkvalitativ, hållbar och kostnadseffektiv modell för digitalt förmedlad kultur oavsett var vården bedrivs.

 

Några av våra största kulturaktörer har stått för kulturinnehållet, se här. Utvecklingsledningen är sedan 2016 placerad vid Betaniastiftelsen i syfte att stärka vårdperspektivet. På teknikområdet har vi samarbetat med bl a Cloud International ProductionBusterOhMy och Cosamia Stage & Film Productions för web, film, streaming och lagring.

 

I ett samarbete med fiberleverantören IP Only, som genom upphandling hos SKL tar över vårdnätet nationellt, kan vi nå god distribution i hela landet. Tjänsten blir dock tillgänglig även genom annan uppkoppling. Utvecklingen samspelar med regeringens och SKL:s vision om att vara "världsbäst på e-hälsa" år 2025.

Stödjande parter är bland andra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Centrum för kultur och  hälsa (GU), Alzheimerfonden, Stiftelsen Silviahemmet och Svenskt demenscentrum

 

I utvecklingsarbetet hittills har bl a ingått att identifiera, utarbeta och uppmuntra

 

- ökat kulturdeltagande

- samverkan mellan vård-, kultur och teknikkompetens

- samverkan mellan mottagare och producenter

- kommunsamverkan för bred distribution

- spridning av modell- och metodutveckling

- kontinuerlig användning

- fungerande finansiering

 

 

För Dig som arbetar inom vården

Kulturarenan är ett värdefullt verktyg för att skapa välbefinnande och stimulans, ett sätt att locka fram och tillvarata det friska. Viktigt är att den som tidigare i livet har ägnat sig åt konstupplevelser ska få fortsätta med det även om de egna förutsättningarna förändras. Genom tillgång till kultur uppstår även nya mötesplatser och samtalsämnen i vårdsituationen. Användningen ska vara intuitiv för den som själva kan hantera TV, dator eller mobil enhet.

 

För Dig som producerar kultur och vill nå vårdmiljöer

Konstnärlig digitalproduktion kan genom Kulturarenan göras tillgänglig i vården. Kanske vill någon ensam ta del, eller samlas kring en konsert med vänner eller familj. För dem som vill arbeta mer aktivt med utbudet inom terapi, dag- eller klubbverksamhet skapas särskilt handledningsmaterial. Utbudet kan med fördel kombineras med andra typer av kulturaktiviteter, t ex genom artistbokning via tjänsten.

 

Viktigt är att den noggrannhet som omger det konstnärliga materialet följer med hela vägen, via skärmen, även till den här publiken. Utbudet som helhet ska spegla en mångfald av uttryck. Utvecklingsarbetet har visat att man i vårdmiljöerna önskar och uppskattar ett ställe att utgå ifrån, att det annars kan vara svårt att hitta det kulturutbud som finns på webben i och med funktionsbegränsningar eller tidsbrist hos personal.